BOKA BANA 

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Mölndals Tennisklubb 2023

Välkommen till Mölndals Tennisklubbs årsmöte den 30 mars 2023.

 

Mötet äger rum den 30 mars 2023, kl  18.00 – 20.00, i Mölndals Tennisklubbs lokaler på våning 2, Kungsbackavägen 86.

 

Anmälan

Anmälan från medlem om deltagande i  till årsmötet görs senast den 16:e mars 2023 till arsmote@molndalstk.se .

 

Information inför årsmötet

Årsberättelse, röstlängd, dagordning och eventuella motioner skickas ut till alla medlemmar via e-post senast den 23:e mars 2022.

 

Motioner

Motioner till årsmötet ska skickas till arsmote@molndalstk.se med ämnesraden ”årsmötet” och vara Mölndals TK tillhanda senast den 16:e mars 2022.


 

Dagordning för årsmöte i Mölndals Tennisklubb 2023

Datum: 2022-03-30

Tid: 18.00-20.00

Plats: Mölndals Tennisklubb, Klubbrum våning 2, Kungsbackavägen 86.

1.                  Årsmötets öppnas

2.                  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.                  Val av protokolljusterare och rösträknare

5.                  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.                  Fastställande av föredragningslista

7.                  Verksamhetsberättelse

8.                  Balans och resultaträkning för senaste räkenskapsår

9.                  Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.              Fastställande av medlemsavgifter

12.              Inkomna motioner

13.              Val av styrelse

Ordförande (1 år)                   
Ledamöter:    

Revisorer:      

Revisorssuppleant:

Ledamöter i valberedning:

14.              Övriga förslag och frågor


Verksamhetsberättelse 2021

Valberedningens förslag 2022

Inkomna frågor & motioner inför årsmöte 2022